Náš tým

Lékaři

MUDR. MARTIN NOUZA, CSc.

MUDr-Martin-Nouza

Klinický imunolog, alergolog, internista a nefrolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském IKEM, kde se věnoval péči o nemocné s chorobami ledvin a o nemocné s transplantovanou ledvinou. Zde také dosáhl vědeckého stupně kandidáta věd (CSc.) prací, řešící infekční komplikace nemocných s porušenou obranyschopností. Postupně složil tři odborné atestace (vnitřní lékařství, nefrologie a klinická imunologie – alergologie). Od roku 1995 získával pod vedením předního klinického imunologa a polyhistora MUDr. Jaroslava Svobody zkušenosti v klinické imunologii a celostním, holistickém přístupu v medicíně. V roce 1996 spoluzaložil Centrum péče o nemocné s chronickým únavovým syndromem (CFS), které si vytklo za cíl zajištění komplexní péči o nemocné s CFS, zvláště vytvořením podmínek ke spolupráci odborníků různých medicínských oborů se zájmem o CFS a další chronické únavové stavy. V lednu 2000, na prahu 21. století, založil Centrum klinické imunologie, ambulantní zdravotnické zařízení, sloužící potřebám nemocných z celé republiky.

Je autorem řady článků v odborném i populárním tisku. Jeho články a komentáře byly publikovány v časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna, Causa subita, Solutio či Alergie, dále v denním tisku LN, MF DNES, ad. Je prvním autorem odborné knihy, pojednávající o chronickém únavovém syndromu a příbuzných stavech (Nouza M., Svoboda J.: Chronický únavový syndrom. Galén, Praha, 1998), která představuje první souborné dílo v této problematice na našem území. Je také editorem a spoluautorem ojedinělého díla – přehledného sborníku Imunologie ´98 (Galén, Praha, 1998) a dvou populárních knížek Chronický únavový syndrom v otázkách a odpovědích (Nadace CFS, Praha, 1996) a Únava známá a neznámá (Centrum klinické imunologie, 2000). Publikoval i na Slovensku, např. v knize Reumatologia VI. a také napsal příspěvky do dvou knih MUDr. Radkina Honzáka, CSc. Během své odborné práce se věnoval i výuce v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, výsledky své práce přednášel na odborných lékařských fórech doma i v zahraničí. Působil i v několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společnostech. Po řadu let vedl internetovou poradnu IDNES a ONA DNES. Časopisem TÝDEN byl zařazen mezi přední představitele aktuální medicíny (Top lékaři napříč republikou, Týden, 16/2016).

V praxi se soustřeďuje zvláště na prevenci a léčbu stavů spojených s chronickou únavou a poruchami imunity. S velkým soustředěním se zabývá i problematikou přírodních léčiv a jejich místu v moderní medicíně. Získal velké zkušenosti s aplikací akupunktury a čínských léčivých hub. V posledních letech se věnuje problematice potravinových intolerancí a vlivu střevní mikrobioty a dysbiózy na naše zdraví.

MUDR. ALENA NOUZOVÁ

MUDr-Alena-Nouzova

Po absolvování 1.Lékařské fakulty UK Praha a roční praxi na interním oddělení mimo Prahu, nastoupila v roce 1986 na Neurologickou kliniku Všeobecné faktulní nemocnice v Praze jako sekundární lékařka. V jejích povinnostech kromě péče o neurologické pacientky byla i služba konziliární, práce v odborných laboratořích a také výuka mediků. Specializovala se hlavně na práci na oddělení akutní péče o neurologicky nemocné. V roce 1986 složila první a v roce 1993 druhou atestaci v oboru ( práce ke 2. atestaci byla na téma „Nádory mozku a možnosti jejich léčby“. ). V Centru klinické imunologie se od r. 2004 věnuje široké problematice bolestí hlavy a vede Centrum bolesti hlavy. Ke svým pacientům a klientům přistupuje zásadně komplexně a mimořádnou empatií.

Od ledna 2016 působí též jako samostatný konzultant, kdy zúročuje svou více než 20ti letou zkušenost. Metoda MUDr. A. Nouzové vychází z antroposofické medicíny Rudolfa Steinera, tradiční čínské medicíny a korejského systému su-jok a logoterapie, psychoterapeutické metody vyvinuté Viktorem E. Franklem. Velmi byla oslovena i naukou Carla G. Junga o ženské a mužské stránce naší osobnosti (anima-animus) a prácemi R. Dahlkeho. Svojí vlastní metodu a postupy prezentuje s využitím psychosomatické medicíny, jak je u nás dlouhodobě představována MUDr. Radkinem Honzákem. Jde tedy o biologicko psychosomaticko spirituální koncepci v každodenní praxi.

MUDR. SIMONA OBERMANNOVÁ

MUDr-Simona-Obermannova

 • 3. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1992
 • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (1994-2010), vedoucí lékař ambulance, lůžková oddělení, konziliární služba
 • Poradna pro záchvatová onemocnění 1995-2010
 • Účast v zajištění ústavních pohotovostních služeb, do r. 2015
 • Souběžně pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze 4 a 10, (2006-2012)
 • 1. atestace z neurologie v 1996
 • 2. atestace 2003
 • funkční odbornost v EEG v r. 2001
 • kurz myoskeletální mediciny, 2007
 • kurz akupunktury 2012
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích a neurologických kongresech
 • licence  ČLK pro výkon vedoucího lékaře, 2011
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory
 • Centrum klinické imunologie (od r. 2011), věnuje se neurologii v celé šíři oboru v ambulantním provozu, vyhodnocování EEG záznamů, zajištění infuzní analgetické terapie

provádí akupunkturu a aplikace postupů fyziologické regulační medicíny

 

MUDR. MAGDALÉNA SRBOVÁ

MUDr-Magdalena-Srbova

Vzdělání:

 • 2. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1996
 • atestace I. stupně v oboru pediatrie 2001
 • atestace a specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie 2005
 • specializovaná způsobilost v oboru praktický pediatr pro děti a dorost 2005
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory

Odborná praxe v oboru pediatrie a alergologie-klinická imunologie: 

 • I. porodnická klinika VFN (1996-1998)
 • Klinika dětí a dorostu FNKV (2000-dosud)
 • Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost Praha 9 (2004-2007)
 • Alergologie-imunologie UVN,  Na dlouhém lánu (2009-2013)
 • Centrum klinické imunologie (2013)

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Dětská pneumologická společnost

 

 

MUDr. LUCIA MARKOVÁ, PhD.

MUDr-Lucia-Markova-PhD-Barankova.jpg
Po absolvování studia na 1. LF UK v Praze, nastoupila jako sekundární lékař a postgraduální student oboru neurovědy na Neurologickou kliniku dospělých 2. LF UK a FNM v Praze. V roce 2006 odešla do Českých Budějovic, kde stála u zrodu intraoperační elektrofyziologické monitorace na Neurochirurgickém oddělení tamní nemocnice, a jako neurolog a elektrofyziolog tam pracovala 6 let. V prosinci 2010 obhájila disertační práci „Molekulárně-genetická a klinicko-neurologická vyšetření u autozomálně recesivních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth“ a o rok později složila atestační zkoušku z neurologie. Od března 2012 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný asistent a lékař specialista se zaměřením na nervosvalová onemocnění. Na podzim 2013 absolvovala EMG kurz v Thomayerově nemocnici u MUDr.Ridzoně a doc.Kellera. EMG vyšetření v Centru klinické imunologie provádí od června 2015.

 

 

MUDR. SIMONETA SOUKUPOVÁ

MUDr-Simoneta-Soukupova.jpg
Zkušená lékařka s kompletním vzděláním v oboru neurologie a s velkou ambulantní praxí. Současně se věnuje i klinickému výzkumu ve farmakologii. V Centru klinické imunologie pracuje od r. 2015.

 

 

 

 

 

MUDR. ALENA HYHLÍKOVÁ, DŘÍVE CABALOVÁ

MUDr-Alena-Cabalova

 • Absoloventka Střední zdravotnické školy, obor rehabilitace
 • Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1999
 • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol (1999-2001)
 • Neurologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice (2001-2007)
 • V r. 2002 získala specializaci I. st. v oboru neurologie
 • Od roku 2007 pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze. Pacientům nabízí vyšetření a léčbu široké škály neurologických onemocnění.
 • K objektivizaci nervosvalových onemocnění provádí EMG vyšetření, jako další pomocnou metodu při diagnostice poruch mozku doplňuje vyšetření EEG. Při vertebrogenních onemocněních využívá postupů manuální medicíny.
 • Centrum klinické imunologie (2016-dosud)
 • Průběžně absolvuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v medicíně
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory

 

 

 

MUDr. HELENA VELICKÁ, Ph.D.

MUDr-Helena-Velicka
Po promoci na 1. lékařské fakultě UK absolvovala 12-měsíční stáž v Biomedical Centre v Lundu (Švédsko) a po návratu začala pracovat v laboratoři Imunologie a gnotobiologie v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, odkud v roce 2004 přešla do Státního zdravotního ústavu, do Centra zdraví a životního prostředí na pozici lékař – imunolog, kde zahájila předatestační přípravu v oboru Alergologie a klinické imunologie (AKI). Klinické praxe vykonala převážně ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale také ve Fakultní nemocnici (FN) Královské Vinohrady, FN Bulovka a FN Motol; r. 2015 získala certifikát absolvování základního kmene interního pro obor AKI. Souběžně se v letech 2013-2017 věnovala postgraduálnímu studiu v biomedicíně na 1. LF UK, obor Preventivní medicína, které zakončila obhajobou disertační práce „Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu“ (Ph.D., 2017). Od r. 2016 pracuje v Centru klinické imunologie.

Je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory (2016) a certifikátu C2 z angličtiny (2016). Sleduje pokroky v oboru, často se účastní tuzemských i zahraničních konferencí, v posledních letech již také jako zvaná přednášející (ČSAKI 2014 a 2016) anebo jako člen odborné rady (Scientific Committee). Nejmodernější léčebné postupy ráda kombinuje s osvědčenými prostředky přírodní, lidové a alternativní medicíny.

 

 

MUDr. EVA VRBOVÁ

MMUDr-Eva-Vrbova
Po absolvování 3.Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2006 pracovala na dětském oddělení Nemocnice na Bulovce pod vedením předního českého alergologa prim. MUDr. M.Fuchse. Kromě praxe u lůžka a v akutní ambulanci působila také v ambulanci endokrinologické. Od roku 2008 pracovala souběžně a v letech 2009 až 2011 pak výhradně v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. A. Kyjonkové. V roce 2009 získala certifikát o absolvování základního kmene v oboru pediatrie, v roce 2012 potom diplom celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Vedle alergologicko-imunologické problematiky se zabývá také terapií autoimunitních zánětů štítné žlázy, při níž zúročuje své zkušennosti z endokrinologické ambulance. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí v oboru pediatrie a alergologie-imunologie. V Centru klinické imunologie pracuje od roku 2017.

 

 

 

MUDR. KAREL NOUZA, DRSC.

Internista a význačný český imunolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském ÚHKT, kde se věnoval vědecké práci a péči o nemocné s krevními chorobami. V průběhu 60. let, v době významného nárůstu objevů v imunologii přešel do Československé akademie věd, kde se podílel na významných objevech, kterými přispěla česká imunologie světové vědě. V průběhu 60. a začátkem 70. let pracoval průběžně na řadě předních evropských imunologických pracovištích. Později vedl několik odborných týmů v základním i aplikovaném výzkumu v imunologii.

Postupně dosáhl vědeckého stupně kandidáta a později i doktora lékařských věd. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství. Je autorem několika stovek původních vědeckých prací, tří ojedinělých monografií (spolu s prof. C. Johnem, DrSc.) o imunologii v medicíně, a dvou populárních knížek vysvětlujících základy imunologie nejširší čtenářské obci (Skrytá moc imunity, Rouby života).

V poslední době se zvláště věnuje dvěma oblastem – reprodukční imunologii, zkoumající účast imunity v neplodnosti a opakovaném potrácení, a propagaci nové biologické preventivní a léčebné metody – systémové enzymoterapie.

MUDr.Karel Nouza, DrSc. – 80 let

PROF. MUDR. MOJMÍR KASALICKÝ, CSC.

Hlavní profesní zaměření:
Břišní chirurgie, miniinvazivní laparoskopická chirurgická léčba obezity (bariatrie), operace nadledvin, operace v oblasti bráničního hiátu, žaludku, střev (IBD – zánětlivá střevní onemocnění, nádory) a další.

Odborné publikace:
Autor či spoluautor 83 článků v českých nebo zahraničních časopisech, 137 přednášek v Česku i zahraničí, několika kapitol v 5 autorských publikacích, dvou monografií.

Životopis Prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc. (.doc)

 

 

 

 

 

Ti, bez kterých by to nefungovalo

Petra Poláková Katsianiku

Petra-Polakova

 •  SZŠ – obor zdravotní sestra všeobecná, ukončená maturitní zkouškou, 1992
 • Zdravotní sestra u lůžka, Antiarytmická jednotka, Klinika kardiologie IKEM (1992–1993)
 • Asistentka výzkumu, Clearensova laboratoř, Klinika nefrologie IKEM (1993–1994)
 • Zdravotní sestra, ortopedická ambulance, Poliklinika Jabloňová, Praha 10 (2000–2003)
 • Referentka výchovy a vzdělávání, Útvar náměstka pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, (2004–2005)
 • Zdravotní sestra, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – elektroencefalografická laboratoř (EEG), elektromyografická laboratoř (EMG), (2005 – 2007)
 • Certifikovaný kurz EEG pro všeobecné sestry, (2015)
 • odborné semináře, přednášky zaměřené na psychoterapii Pražské psychoterapeutické fakulty
 • osvědčení MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích
 • 1.stupeň kineziologického výcviku
 • Centrum klinické imunologie, zdravotní sestra, spirometrie, odběry, aplikace infuzí, injekcí, EEG, EMG, prick testy, administrativa, (od r. 2013)

 

 

 

Jiří Brůha

Jiri-Bruha.jpg

Jiří Brůha po ukončení střední zdravotní školy v oboru všeobecná sestra pracoval jako zdravotní bratr v chirurgických a interních oborech. Po absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru psychiatrie uplatnil své dlouholeté široké zkušenosti na Psychiatrické klinice VFN a v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde se věnoval pacientům s psychosomatickými a duševními onemocněními.

Své vzdělání si doplnil také jako výživový poradce a v naší ambulanci se též věnuje problematice nesnášenlivosti potravin a řešením potíží s touto problematikou souvisejících.

 

 

 

 

Hana Drncová

Hana-Drncova.jpgpaní Hanka Drncová u nám již více než rok pomáhá s administrativou a objednáváním pacientů

 

 

 

 

 

 

Ludmila Krapítková

Ludmila-Krapitkova.jpg

 • Střední zdravotní škola Vsetín absolvovala 1973
 • Nemocnice Valašské Meziříčí, interní oddělení (1973-1975)
 • Fakultní nemocnice Pod Petřínem, Praha 1, interní oddělení, chirurgie (1975–1977)
 • OÚNZ Praha 10, sestra v jeslích (1977–1983)
 • OÚNZ Praha 2, oční oddělení (1983–1990)
 • Thomayerova nemocnice, neurologie (1993)
 • FNKV Královské Vinohrady, neurologie, EEG (1993–2014)
 • Dvouleté nástavbové studium – specializace klinické neurofyziologie EEG a EP, Brno
 • Centrum klinické imunologie (2013-dosud)

poradna-imonologie.jpg expresni-objednani.jpg poradna-neurologie.jpg