Náš tým

Lékaři

MUDr. MARTIN NOUZA, CSc.

MUDr. Martin Nouza

Klinický imunolog, alergolog, internista a nefrolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval 10 let v pražském IKEM, kde se věnoval péči o nemocné s chorobami ledvin a o nemocné po transplantaci ledviny. Zde také dosáhl vědeckého stupně kandidáta věd (CSc.) prací, řešící infekční komplikace nemocných s poruchami imunity. Postupně složil tři odborné atestace (vnitřní lékařství, nefrologie a klinická imunologie – alergologie). Od roku 1995 získával zkušenosti pod vedením předního klinického imunologa a polyhistora MUDr. Jaroslava Svobody v klinické imunologii a celostním, holistickém přístupu v medicíně. V roce 1996 spolu založili Centrum péče o nemocné s chronickým únavovým syndromem (CFS), které si vytklo za cíl zajištění komplexní péči o nemocné s CFS, zvláště vytvořením podmínek ke spolupráci odborníků různých medicínských oborů se zájmem o CFS a další chronické únavové stavy.

 

V lednu 2000, na prahu 21. století, založil Centrum klinické imunologie, ambulantní zdravotnické zařízení, sloužící potřebám nemocných nejen z Prahy, ale z celé České republiky.

Je autorem řady článků v odborném i populárním tisku. Jeho články a komentáře byly publikovány v časopisech Medicína, Lékařské listy, Interna, Causa subita, Solutio či Alergie, dále v denním tisku LN, MF DNES, ad. Je prvním autorem odborné knihy, pojednávající o chronickém únavovém syndromu a příbuzných stavech (Nouza M., Svoboda J.: Chronický únavový syndrom. Galén, Praha, 1998), která představuje první souborné dílo v této problematice na našem území. Je také editorem a spoluautorem ojedinělého díla – přehledného sborníku Imunologie ´98 (Galén, Praha, 1998) a dvou populárních knížek Chronický únavový syndrom v otázkách a odpovědích (Nadace CFS, Praha, 1996) a Únava známá a neznámá (Centrum klinické imunologie, 2000). Publikoval i na Slovensku, např. v knize Reumatologia VI. profesora  MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., a také napsal příspěvky do dvou knih MUDr. Radkina Honzáka, CSc. Během své odborné práce se věnoval i výuce v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze, výsledky své práce přednášel na odborných lékařských fórech doma i v zahraničí. Působil i v několika domácích i zahraničních odborných a vědeckých společnostech. Po řadu let vedl internetovou poradnu IDNES a ONA DNES. Časopisem TÝDEN byl zařazen mezi přední představitele aktuální medicíny (Top lékaři napříč republikou, Týden, 16/2016).

V praxi se soustřeďuje zvláště na prevenci a léčbu stavů spojených s chronickou únavou a poruchami imunity. S velkým soustředěním se zabývá i problematikou přírodních léčiv a jejich místu v moderní medicíně. Získal velké zkušenosti s aplikací akupunktury a čínských léčivých hub. V posledních letech se věnuje problematice potravinových intolerancí a vlivu střevní mikrobioty a dysbiózy na naše zdraví.

 

MUDr. ALENA NOUZOVÁ

MUDr. Alena Nouzová

Po absolvování 1.Lékařské fakulty UK Praha a roční praxi na interním oddělení mimo Prahu, nastoupila v roce 1986 na Neurologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jako sekundární lékařka. V jejích povinnostech kromě péče o neurologické pacienty byla i služba konziliární, práce v odborných laboratořích a také výuka mediků. Specializovala se hlavně na práci na oddělení akutní péče o neurologicky nemocné. V roce 1986 složila první a v roce 1993 druhou atestaci v oboru ( práce ke 2. atestaci byla na téma „Nádory mozku a možnosti jejich léčby“. ).

V Centru klinické imunologie se od r. 2004 věnuje široké problematice bolestí hlavy a vede poradnu bolesti hlavy. Ke svým pacientům a klientům přistupuje zásadně komplexně a s mimořádnou empatií.

 

Od ledna 2016 působí též jako samostatný konzultant, kdy zúročuje svou více než 20ti letou zkušenost. Metoda MUDr. A. Nouzové vychází z antroposofické medicíny Rudolfa Steinera, tradiční čínské medicíny, korejského systému su-jok a logoterapie, psychoterapeutické metody vyvinuté Viktorem E. Franklem. Velmi byla oslovena i naukou Carla G. Junga o ženské a mužské stránce naší osobnosti (anima-animus) a prácemi R. Dahlkeho. Svojí vlastní metodu a postupy prezentuje s využitím psychosomatické medicíny, jak je u nás dlouhodobě představována MUDr. Radkinem Honzákem. Jde tedy o biologicko psychosomaticko spirituální koncepci v každodenní praxi.

 

MUDr. SIMONA OBERMANNOVÁ

MUDr-Simona-Obermannova

 • 3. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1992
 • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (1994-2010), vedoucí lékař ambulance, lůžková oddělení, konziliární služba
 • Poradna pro záchvatová onemocnění 1995-2010
 • Účast v zajištění ústavních pohotovostních služeb, do r. 2015
 • Souběžně pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze 4 a 10, (2006-2012)
 • 1. atestace z neurologie v 1996
 • 2. atestace 2003
 • funkční odbornost v EEG v r. 2001
 • kurz myoskeletální mediciny, 2007
 • kurz akupunktury 2012
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích a neurologických kongresech
 • licence  ČLK pro výkon vedoucího lékaře, 2011
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory
 • Centrum klinické imunologie (od r. 2011), věnuje se neurologii v celé šíři oboru v ambulantním provozu, vyhodnocování EEG záznamů, zajištění infuzní analgetické terapie

provádí akupunkturu a aplikace postupů fyziologické regulační medicíny

 

MUDr. MAGDALÉNA SRBOVÁ

MUDr-Magdalena-Srbova

Vzdělání:

 • 2. Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1996
 • atestace I. stupně v oboru pediatrie 2001
 • atestace a specializovaná způsobilost v oboru alergologie a klinická imunologie 2005
 • specializovaná způsobilost v oboru praktický pediatr pro děti a dorost 2005
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory

Odborná praxe v oboru pediatrie a alergologie-klinická imunologie: 

 • I. porodnická klinika VFN (1996-1998)
 • Klinika dětí a dorostu FNKV (2000-dosud)
 • Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost Praha 9 (2004-2007)
 • Alergologie-imunologie UVN,  Na dlouhém lánu (2009-2013)
 • Centrum klinické imunologie (2013)

Členství v odborných společnostech:

 • Česká společnost alergologie a klinické imunologie
 • Dětská pneumologická společnost

 

MUDr. LUCIA MARKOVÁ, PhD.

MUDr-Lucia-Markova-PhD-Barankova.jpgPo absolvování studia na 1. LF UK v Praze, nastoupila jako sekundární lékař a postgraduální student oboru neurovědy na Neurologickou kliniku dospělých 2. LF UK a FNM v Praze. V roce 2006 odešla do Českých Budějovic, kde stála u zrodu intraoperační elektrofyziologické monitorace na Neurochirurgickém oddělení tamní nemocnice, a jako neurolog a elektrofyziolog tam pracovala 6 let. V prosinci 2010 obhájila disertační práci „Molekulárně-genetická a klinicko-neurologická vyšetření u autozomálně recesivních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth“ a o rok později složila atestační zkoušku z neurologie. Od března 2012 pracuje na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN jako odborný asistent a lékař specialista se zaměřením na nervosvalová onemocnění. Na podzim 2013 absolvovala EMG kurz v Thomayerově nemocnici u MUDr.Ridzoně a doc.Kellera. EMG vyšetření v Centru klinické imunologie provádí od června 2015.

 

MUDr. SIMONETA SOUKUPOVÁ

MUDr-Simoneta-Soukupova.jpgZkušená lékařka s kompletním vzděláním v oboru neurologie a s velkou ambulantní praxí. Současně se věnuje i klinickému výzkumu ve farmakologii. V Centru klinické imunologie pracuje od r. 2015.

 

 

 

 

MUDr. ALENA HYHLÍKOVÁ (DŘÍVE CABALOVÁ)

MUDr-Alena-Cabalova

 • Absoloventka Střední zdravotnické školy, obor rehabilitace
 • Lékařská fakulta UK Praha, promoce 1999
 • Neurologická klinika Fakultní nemocnice Motol (1999-2001)
 • Neurologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice (2001-2007)
 • V r. 2002 získala specializaci I. st. v oboru neurologie
 • Od roku 2007 pracuje jako ambulantní neuroložka v Praze. Pacientům nabízí vyšetření a léčbu široké škály neurologických onemocnění.
 • K objektivizaci nervosvalových onemocnění provádí EMG vyšetření, jako další pomocnou metodu při diagnostice poruch mozku doplňuje vyšetření EEG. Při vertebrogenních onemocněních využívá postupů manuální medicíny.
 • Centrum klinické imunologie (2016-dosud)
 • Průběžně absolvuje kurzy v rámci celoživotního vzdělávání v medicíně
 • Diplom celoživotního vzdělávání Lékařské komory

 

MUDr. KAREL NOUZA, DrSc.

Internista a význačný český imunolog, absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci pracoval v pražském ÚHKT, kde se věnoval vědecké práci a péči o nemocné s krevními chorobami. V průběhu 60. let, v době významného nárůstu objevů v imunologii přešel do Československé akademie věd, kde se podílel na významných objevech, kterými přispěla česká imunologie světové vědě. V průběhu 60. a začátkem 70. let pracoval průběžně na řadě předních evropských imunologických pracovištích. Později vedl několik odborných týmů v základním i aplikovaném výzkumu v imunologii.

Postupně dosáhl vědeckého stupně kandidáta a později i doktora lékařských věd. Složil I. a II. atestaci z vnitřního lékařství. Je autorem několika stovek původních vědeckých prací, tří ojedinělých monografií (spolu s prof. C. Johnem, DrSc.) o imunologii v medicíně, a dvou populárních knížek vysvětlujících základy imunologie nejširší čtenářské obci (Skrytá moc imunity, Rouby života).

V poslední době se zvláště věnuje dvěma oblastem – reprodukční imunologii, zkoumající účast imunity v neplodnosti a opakovaném potrácení, a propagaci nové biologické preventivní a léčebné metody – systémové enzymoterapie.

MUDr.Karel Nouza, DrSc. – 80 let

 

PROF. MUDr. MOJMÍR KASALICKÝ, CSc.

Hlavní profesní zaměření:
Břišní chirurgie, miniinvazivní laparoskopická chirurgická léčba obezity (bariatrie), operace nadledvin, operace v oblasti bráničního hiátu, žaludku, střev (IBD – zánětlivá střevní onemocnění, nádory) a další.

Odborné publikace:
Autor či spoluautor 83 článků v českých nebo zahraničních časopisech, 137 přednášek v Česku i zahraničí, několika kapitol v 5 autorských publikacích, dvou monografií.

Životopis Prof. MUDr. Mojmíra Kasalického, CSc. (.doc)

Ti, bez kterých by to nefungovalo

PETRA POLÁKOVÁ KATSIANIKU

 

Petra-Polakova

 • SZŠ – obor zdravotní sestra všeobecná, ukončená maturitní zkouškou, 1992
 • Zdravotní sestra u lůžka, Antiarytmická jednotka, Klinika kardiologie IKEM (1992–1993)
 • Asistentka výzkumu, Clearensova laboratoř, Klinika nefrologie IKEM (1993–1994)
 • Zdravotní sestra, ortopedická ambulance, Poliklinika Jabloňová, Praha 10 (2000–2003)
 • Referentka výchovy a vzdělávání, Útvar náměstka pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, (2004–2005)
 • Zdravotní sestra, Neurologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – elektroencefalografická laboratoř (EEG), elektromyografická laboratoř (EMG), (2005 – 2007)
 • Certifikovaný kurz EEG pro všeobecné sestry, (2015)
 • odborné semináře, přednášky zaměřené na psychoterapii Pražské psychoterapeutické fakulty
 • osvědčení MZ k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (registrace)
 • pravidelná účast na vzdělávacích akcích
 • 1.stupeň kineziologického výcviku
 • Centrum klinické imunologie, zdravotní sestra, spirometrie, odběry, aplikace infuzí, injekcí, EEG, EMG, prick testy, administrativa, (od r. 2013)

 

JIŘÍ BRŮHA

Jiri-Bruha.jpg

Jiří Brůha po ukončení střední zdravotní školy v oboru všeobecná sestra pracoval jako zdravotní bratr v chirurgických a interních oborech. Po absolvování vyšší zdravotnické školy v oboru psychiatrie uplatnil své dlouholeté široké zkušenosti na Psychiatrické klinice VFN a v psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích, kde se věnoval pacientům s psychosomatickými a duševními onemocněními.

Své vzdělání si doplnil také jako výživový poradce a v naší ambulanci se též věnuje problematice nesnášenlivosti potravin (potravinových intolerancí) a řešením potíží s touto problematikou souvisejících.

 

 

HANA DRNCOVÁ

Hana-Drncova.jpgpaní Hanka Drncová u nám již více než rok pomáhá s administrativou a objednáváním pacientů

 

 

 

 

 

LUDMILA KRAPÍTKOVÁ

Ludmila-Krapitkova.jpg

 • Střední zdravotní škola Vsetín absolvovala 1973
 • Nemocnice Valašské Meziříčí, interní oddělení (1973-1975)
 • Fakultní nemocnice Pod Petřínem, Praha 1, interní oddělení, chirurgie (1975–1977)
 • OÚNZ Praha 10, sestra v jeslích (1977–1983)
 • OÚNZ Praha 2, oční oddělení (1983–1990)
 • Thomayerova nemocnice, neurologie (1993)
 • FNKV Královské Vinohrady, neurologie, EEG (1993–2014)
 • Dvouleté nástavbové studium – specializace klinické neurofyziologie EEG a EP, Brno
 • Centrum klinické imunologie (2013-dosud)

poradna-imonologie.jpg expresni-objednani.jpg poradna-neurologie.jpg